Banka nezakonito obračunavala troškove opomena po kreditu

hand-with-thumb-downOsnovni sud u Banjaluci donio je presudu kojom je utvrdio nezakonitost u primjeni valutne klauzule, ali je pored toga obavezao banku da tužiocu isplati novčane iznose po osnovu nezakonitog obračuna opomena na kašnjenja u otplati kredita, budući da tih kašnjenja nije bio na strani korisnika kredita, a takođe je utvrđeno da je banka nezakonito obračunavala i zateznu kamatu na ove iznose.

Ovo je prva presuda ovakve vrste, u kojoj je usvojen ne samo dio tužbenog zahtjeva koji se odnosi na primjenu valutne klauzule, već i onaj dio koji se odnosi na, kako je već izneseno, na troškove opomena i kamata po tim opomenama.

Važno je napomenuti da je presuda donesena uprkos činjenici da su Okružni sud u Banjaluci i Vrhovni sud Republike Srpske donijeli presude kojima je izražen stav da je primjena valutne klauzule u ugovorima sa valutnom klauzulom valjana.

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.