Nove presude u korist korisnika kredita

swissfrancsOsnovni sud u Banjaluci donio je tri nove presude kojim je Addiko banka obavezana na isplatu novčanog iznosa korisnicima kredita po osnovu nezakonitog obračuna kamatne stope.
Tako se u prvoj presudi navodi:
Addiko Bank a.d. Banja Luka kao pravni sljednik Hypo Alpe Adria bank a.d. Banja Luka da tužiocu isplati iznos od 2.169,36 KM zbog sticanja bez osnova na ime razlike između uplata tužioca i anuiteta kredita po osnovu neusklađivanja Libor-a sa njegovom tržišnom vrijednošću, sa zakonskom zateznom kamatom na iznos glavnog duga u iznosu od 1.876,61 KM za period 01.04.2008. do 12.12.2016. godine, kao i sa zakonskom zateznom kamatom na iznos glavnog duga sve do isplate.
Tužena je obavezana na isplatu troškova postupka u iznosu od 1.559,60 KM.
Druga presuda se takođe odnosi na nezakonit obračun kamatne stope. Naime, presudom je tužena banka obavezana na isplatu iznosa od 1.083,08 KM, zbog neosnovanog obogaćenja na ime razlike između uplata tužioca i anuiteta kredita po osnovu neusklađivanja Libor-a sa njegovom tržišnom vrijednošću u skladu sa odredbama Ugovora o nenamjenskom kreditu sa valutnom klauzulom u CHF-u, te iznos od 882,63 KM kao iznosobračunate i dospjele zatezne kamate za više obračunat i naplaćen kredit po osnovu neusklađene vrijednosti Libora s tržišnom vrijednošću, kao i na plaćanje zakonske zatezne kamate na iznos glavnog duga sve do isplate.
Tužena je obavezana na isplatu troškova postupka u iznosu od 1.499,40 KM. I konačno, trećom prvostepenom presudom obavezana je tužena
Addiko bank a.d. Banja Luka kao pravni sljednik Hypo Alpe Adria bank a.d. Banja Luka da tužiocu na ime neosnovnanog obogaćenja isplati iznos od 3.084,66 KM na imeglavnog duga – razlike između uplata tužioca i anuiteta kredita neusklađenih s tržišnom vrijednošću Libora, te iznos od 2.872,86 KM kao iznos obračunate i dospjele zatezne kamate za više obračunat i naplaćen kredit po osnovu neusklađenevrijednosti Libora s tržišnom vrijednošću, kao i zakonsku zateznu kamatu na iznos glavnog duga sve do isplate.
Troškovi postupka koje tužena banka treba da isplati tužiocu iznose 1.202,66 KM.
Budući da je u pogledu nezakonitog obračuna kamatnih stopa već zauzet stav u sudskoj praksi u korist korisnika kredita, nadamo se potvrđivanju ovih presuda pred drugostepenim sudom.
No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.