CHF

Prva pravosnažna presuda: Korisnik kredita uspio sa tužbenim zahtjevom za isplatu nezakonitog obračuna troškova obrade kredita

victoryOkružni sud u Banjoj Luci donio je prvu presudu kojom je potvrđen tužbeni zahtjev korisnika kredita kojim je od banke zahtjevana isplata iznosa naplaćenog zbog nezakonitog obračuna i naplate troškova obrade kredita. Kako se radi o pravosnažnoj presudi, nadamo se da će ovakva sudska praksa odrediti dalji kurs odlučivanja u identičnim predmetima.

Klauzula ništavna – Vrhovni kasacioni sud Srbije

Panorama zastave(2)Priča o ugovorima o kreditu sa valutnom klauzulom u CHF dobija svoj epilog i u Srbiji, budući da jei sud ove države zauzeo stav po tom pitanju koji je u suštini obavezujući za nižestepene sudove, i koji glasi:
Pravno shvatanje “Punovažnost valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverzija”

I Hrvatska stavila tačku na I: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske utvrdio ništavnom valutnu klauzulu

Talas pozitivnih sudskih odluka u predmetima u kojima se odlučuje o sudbinama korisnika kredita zaduženih po osnovu ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom u CHF, došao je i do Hrvatske čime je i ova zemlja stavila tačku na I po ovom pitanju.  Federacija BiH se prethodno odredila po ovom pitanju pravosnažnim sudskim presudama kojima je utvrđenja ništavnost valutne klauzule u CHF.

Kantonalni sud Mostar: Valutna klauzula ništavna!

zzzzzzzzzzzzzKantonalni sud u Mostaru je dana 6.3.2018. godine donio presudu u predmetu broj 58 0 Ps 140879 16 Pž,  kojom je valutna klauzula oglašena ništavom, iz razloga što „…odredba čl. 395. ZOO-a dopušta ugovaranje valutne klauzule, čiji je smisao zaštita povjerioca od većeg pada vrijednosti domaćeg novca od dana zaključenja ugovora do njegove potpune realizacije (trajni ugovori sa novčanom obavezom,

Viši sud u Ljubljani oglasio ništavnim ugovor sa valutnom klauzulom

Viši sud u Ljubljani je dana 20.12.2017. godine, u predmetu broj I Cp 1218/2017 donio je prvu pravosnažnu presudu kojom je u cijelosti oglasio ništavim ugovor o kreditu sa valutnom klauzulom u chf.
Sve ono što godinama pokušavamo da približimo našim sudovima je u najvećoj mjeri sadržano u ovoj presudi,

Srećna Nova godina!

dadoCestitka

Vrhovni sud Hrvatske ukinuo presudu Visokog trgovačkog suda, predmet vraćen na ponovno suđenje

Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je rješenje kojim je ukinuta odluka Višeg trgovačkog suda u Zagrebu, u kojoj je ovaj sud odlučivao po kolektivnoj tužbi tužioca Potrošač – Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača protiv osam tuženih banaka, a sve u skladu sa prethodno donijetom odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Banka nezakonito obračunavala troškove opomena po kreditu

hand-with-thumb-downOsnovni sud u Banjaluci donio je presudu kojom je utvrdio nezakonitost u primjeni valutne klauzule, ali je pored toga obavezao banku da tužiocu isplati novčane iznose po osnovu nezakonitog obračuna opomena na kašnjenja u otplati kredita, budući da tih kašnjenja nije bio na strani korisnika kredita, a takođe je utvrđeno da je banka nezakonito obračunavala i zateznu kamatu na ove iznose.

Pravosnažna presuda: banka nezakonito obračunavala Euribor

Pravosnažna presuda i za Euribor – banka nezakonito obračunavala Euribor, potvrdio Okružni sud u Banjaluci

euriborU većini ugovora o kojima je do sada bilo riječi sudovi su se bavili pitanjem primjene valutne klauzule i posljedično, primjenom iste referentnom kamatnom stopom koja se zove Libor.

Sud Evropske unije stao na stranu korisnika kredita

Sud Evropske unije donio je odluku ( presuda u predmetu C-186/16 – Ruxandra Paula Andriciuc i dr./Banca Românească SA) u kojoj je izražen stav da su banke dužne upozoriti klijente o rizicima zaključenja ugovora indeskiranih u stranoj valuti.

„ Kada financijska institucija odobrava kredit u stranoj valuti,