Pravosnažna presuda: banka nezakonito obračunavala Euribor

Pravosnažna presuda i za Euribor – banka nezakonito obračunavala Euribor, potvrdio Okružni sud u Banjaluci

euriborU većini ugovora o kojima je do sada bilo riječi sudovi su se bavili pitanjem primjene valutne klauzule i posljedično, primjenom iste referentnom kamatnom stopom koja se zove Libor.

U ugovorima koji nisu bili indeksirani u stranoj valuti, ispunjenje obaveze klijenata bilo je vezano za valutu Euro, a kamatna stopa je određena kao promjenljiva, odnosno kao zbir marže kao fiksnog dijela kamatne stope i referente kamatne stope – Euribor.

Korisnik kredita se u cilju zaštite svojih prava obratio Osnovnom sudu u Banjaluci tužbenim zahtjevom kojim je tražio da se utvrdi nezakonit obračun kamatne stope od strane banke, slijedom čega je trebalo da se utvrde i elementi sticanja bez osnova, odnosno neosnovanog obogaćenja od strane banke.

Osnovni sud je udovoljio tužbenom zahtjevu jer je našao utvrđenim da je banka potpuno proizvoljno obračunavala kamatnu stopu i prilagođavala je svojim potrebama, što je potvrdio i Okružni sud u Banjaluci, te je obavezala banku da korisniku kredita isplati preplaćeni iznos novca utvrđen vještačenjem u toku postupka, sve sa zakonskim zateznim kamatama na potraživane iznose, uz pripadajuće sudske troškove.

Iz sadržaja presude izdvajamo:

„Prijedlog  spornog ugovora sačinila je tužena i ponudila ga tužiocu na potpis, pa se primjenom odredbi o tumačenju spornih odredbi ugovora iz čl. 99. čl. 100. i čl. 101. ZOO-a, utvrdivši zajedničku namjenu ugovarača, nejasne odredbe imaju tumačiti u korist tužioca poštujući princip pravičnog odnosa uzajamnih davanja.

Prema Načelu savjesnosti i poštenja, kao opštem principu obligacionog prava, svaka strana u pravnom odnosu dužna je da poštuje interese druge strane, da prema njoj postupa obzirno i da se suzdržava od pravno dozvoljenih radnji kojima bi se drugoj strani nanijela šteta.

U skladu s čl. 105. u vezi s čl. 104. ZOO-a propisano je da je ništava odredba ugovora suprotna zakonskim propisima, posljedica ništavosti je restitucija, tj. povrata onog iznosa koji je primljen po ništavnoj odredbi propisano čl. 104. ZOO-a.

Budući da je tužena nezakonito naplatila utvrđene iznose jasno je da je primjenom navedenih zakonskih odredbi tužilac ima pravo na povrat nezakonito naplaćenih iznosa.

Odredbom čl. 100. ZOO-a je utvđeno da, kada je ugovor zaključen prema unaprijed odštampanom obrascu, ili kada je ugovor već bio pripremljen od jedne od ugovornih strana, nejasne odredbe tumačiće se u korist druge strane.

Odredbom čl. 101. ZOO-a propisano je i dopunsko pravilo koje kaže da nejasne odredbe u ugovoru bez naknade treba tumačiti u smislu koji je manje težak za dužnika, a u teretnom ugovoru u smislu kojim se ostavruje pravičan odnos uzajamnih davanja.

Predmetni ugovor je nesporno teretan, i treba ga tumačiti u smislu u kojem se ostvaruje pravičan odnos uzajamnih davanja.

U sudskoj praksi je zauzet stav da sporazum o ugovornoj kamati je vrsta ugovora za čije zasnivanje i izvršenje se primjenjuju pravila o savjesnosti i poštenju iz čl. 12. ZOO-a i srazmjernom sniženju. U svakom slučaju ne može uživati sudsku zaštitu ona kamata koja jednoj strani donosi nesrazmjernu imovinsku korist“.

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.