Prva pravosnažna presuda: Korisnik kredita uspio sa tužbenim zahtjevom za isplatu nezakonitog obračuna troškova obrade kredita

victoryOkružni sud u Banjoj Luci donio je prvu presudu kojom je potvrđen tužbeni zahtjev korisnika kredita kojim je od banke zahtjevana isplata iznosa naplaćenog zbog nezakonitog obračuna i naplate troškova obrade kredita. Kako se radi o pravosnažnoj presudi, nadamo se da će ovakva sudska praksa odrediti dalji kurs odlučivanja u identičnim predmetima.

Klauzula ništavna – Vrhovni kasacioni sud Srbije

Panorama zastave(2)Priča o ugovorima o kreditu sa valutnom klauzulom u CHF dobija svoj epilog i u Srbiji, budući da jei sud ove države zauzeo stav po tom pitanju koji je u suštini obavezujući za nižestepene sudove, i koji glasi:
Pravno shvatanje “Punovažnost valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverzija”

I Hrvatska stavila tačku na I: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske utvrdio ništavnom valutnu klauzulu

Talas pozitivnih sudskih odluka u predmetima u kojima se odlučuje o sudbinama korisnika kredita zaduženih po osnovu ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom u CHF, došao je i do Hrvatske čime je i ova zemlja stavila tačku na I po ovom pitanju.  Federacija BiH se prethodno odredila po ovom pitanju pravosnažnim sudskim presudama kojima je utvrđenja ništavnost valutne klauzule u CHF.

Kantonalni sud Mostar: Valutna klauzula ništavna!

zzzzzzzzzzzzzKantonalni sud u Mostaru je dana 6.3.2018. godine donio presudu u predmetu broj 58 0 Ps 140879 16 Pž,  kojom je valutna klauzula oglašena ništavom, iz razloga što „…odredba čl. 395. ZOO-a dopušta ugovaranje valutne klauzule, čiji je smisao zaštita povjerioca od većeg pada vrijednosti domaćeg novca od dana zaključenja ugovora do njegove potpune realizacije (trajni ugovori sa novčanom obavezom,

Viši sud u Ljubljani oglasio ništavnim ugovor sa valutnom klauzulom

Viši sud u Ljubljani je dana 20.12.2017. godine, u predmetu broj I Cp 1218/2017 donio je prvu pravosnažnu presudu kojom je u cijelosti oglasio ništavim ugovor o kreditu sa valutnom klauzulom u chf.
Sve ono što godinama pokušavamo da približimo našim sudovima je u najvećoj mjeri sadržano u ovoj presudi,